Onze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Uitvoering van dienstverlening

De Barning Stichting verzorgt geaccrediteerde nascholing voor artsen door het organiseren van cursussen. De Barning Stichting verplicht zich de overeengekomen cursussen naar beste vermogen uit te voeren. Van oudsher richt de Barning Stichting zich op het leveren van kwalitatief hoogwaardige nascholing voor artsen in de regio Midden-Brabant. Uitgangspunten hierbij zijn de geldende kwaliteitseisen van de Barning Stichting.

De Barning Stichting is niet gebonden aan het nakomen van enige verplichting inzake geplande cursussen indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht. Bij overmachtssituaties voorafgaand of tijdens de cursus of andere dienstverlening van de Barning Stichting, heeft de Barning Stichting het recht deze te annuleren of naar een later tijdstip te verplaatsen. Eventueel betaalde deelnemersgelden worden gerestitueerd na aftrek van annuleringskosten. Ook bij onvoldoende deelname behoudt de Barning Stichting zich het recht voor om een nascholing te annuleren. De uiterste annuleringsdatum is twee weken voor de eerste nascholingsdatum. Eventueel betaalde deelnemersgelden worden gerestitueerd na aftrek van annuleringskosten. Kosten gemaakt door een deelnemer zijn voor eigen risico.

BTW

Alle cursussen en opleidingen van de Barning Stichting zijn BTW-vrij.

Vertrouwelijkheid

Barning Stichting zal ten aanzien van het gebruik van verstrekte of ter kennis gekomen informatie voor de cursussen zorgvuldig zijn en handelen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wetgeving. Zie Privacyverklaring.

Registratie

Deelnemers kunnen zich online aanmelden en de deelnemersgelden betalen via de website www.barningstichting.nl. Kosten voor deelname dienen direct bij inschrijving te worden voldaan.

Annuleringsvoorwaarden voor deelnemers

Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de bedenktijd van 14 dagen. Bij annulering worden de volledige kosten voor deelname in rekening gebracht. Bij tussentijds stoppen van deelname aan meerdaagse cursussen vindt geen restitutie van deelnemersgelden plaats.

No show

Als u niet aanwezig bent op de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

Vervanging

Bij verhindering kan een collega uw plaats innemen onder voorbehoud en ter beoordeling aan de Barning Stichting en de samenwerkende reisorganisatie tot 4 weken voor vertrek. Meld u uw verhindering en/of vervanging van deelname dan zo spoedig mogelijk aan bij Barning Stichting. U dient onderling de deelnemerskosten te verrekenen. Eventuele bijkomende kosten die uit de wisseling voortvloeien zijn voor eigen rekening. Vervanging na het begin van de cursus is niet mogelijk.

Wijzigingen inschrijving deelnemers

De Barning Stichting behoudt zich het recht voor aanvragen voor cursusweken te wijzigen en te annuleren om een gelijke verdeling van huisartsen, waarnemers en de verschillende specialismen over de 2 cursusweken te waarborgen.

De aanvraag voor kamertype betreft een voorkeur en kan door de Barning Stichting gewijzigd worden.

Elke wijziging zal door de Barning Stichting worden voorgelegd aan de betreffende deelnemer. Indien de betreffende deelnemer niet akkoord is heeft hij/zij 2 weken de tijd om te annuleren. Het volledige inschrijfgeld zal worden gerestitueerd. Na 2 weken wordt de wijziging als geaccepteerd beschouwd en gelden de voorwaarden voor annuleren en wijzigen zoals hierboven beschreven

Beperking van aansprakelijkheid

De Barning Stichting en de bij de cursus betrokken commissieleden zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met deelname aan de cursus of wijziging dan wel annulering van de cursus.

Prijzen

De Barning Stichting heeft het recht haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van de cursus, de op het moment van bevestiging genoemde prijs zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

Geldig coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september 2021 (tot nadere berichtgeving) is het verplicht om een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs te tonen bij hotel-, diner- en vergaderlocaties.

Indien u zich na 25 september inschrijft voor een nascholingsbijeenkomst die georganiseerd wordt op een externe locatie gaat u met het accepteren van de algemene voorwaarden automatisch akkoord met het (op dat moment geldende) toegangsbeleid van de (externe) locatie.

Indien u zich heeft ingeschreven voor een nascholingsbijeenkomst die start na een wijziging in toegangsbeleid en u naar aanleiding van het toegangsbeleid besluit om uit te schrijven, ontvangt u geen restitutie van het inschrijfgeld.